CityBoss Yazılımı

Cityboss, Yerel Yönetim Yazılımları...

Cityboss, yerel yönetimlere yönelik geliştirdiği proje ile şehircilik, kurumsal yönetim ve idare alanlarında yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu tüm programları bünyesine almış, geliştirmeye açık bir yazılımdır. Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır.

"Yerel yönetimler, belli bir coğrafi alan üzerinde yaşayan yerel topluluk üyelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliğe ve refaha ilişikin yerel hizmetleri genel yetkiyle, kendi sorumluluğu doğrultusunda yerine getiren, işleyişinde açıklığı, şeffaflığı çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçiren, yetkilerin yerel halka en yakın yönetim birimince kullanıldığı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özerk, demokratik bir kuruluştur. Belediye, valilik, kaymakamlık örnek olarak verilebilir.

Bu doğrultuda şehir işleyiş ve planlamasını tamamlamak ve sürdürmek üzere üretilecek tüm projelerin öngörüsü, resmi işlemleri, kurumsal personel ve saymanlık işlemleri, meclis ve encümen çalışmaları gibi yönetime ait tüm çalışmaların elektronik ortamlarını hazırlamada Cityboss gerekli yazılım üretim ve desteğini sağlamaktadır.

Başlıca Projeler

Cityboss Temel Projeler

EBYS (TS13298)

Cityboss Ürun Açiklaması 2.02-002 indir

Ebys (Elektronik Belge Yönetim Sistemi), Belge Yönetim Sistemleri, kurumsal iletişim sonucu üretilen, kanıt değeri taşıyan, özgün ve forma sahip dokümanların kayıt altına alınması, erişimi, kullanımı ve ayıklanması amacına yönelik birlikte çalışan unsurların bütünü olan sistemlerdir. Belge yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, belge yönetim programlarının önemli bir parçasıdır. Belge yönetim sistemlerinin temel fonksiyonları; bilginin üretilmesi, tutulması ve kullanılmasıdır.Sistemin unsurları, belge yönetim çalışmalarının gerektirdiği kaynakları, sorumlulukları, düzenlemeleri, araç gereçlerin tasarımı ve sürekliliğinin sağlanmasını kapsamaktadır. Belge yönetim sistemleri, basılı ya da elektronik ortam gözetmeksizin fiziksel bir altyapı gerektirir. Basılı belgeler için depolama araç gereçleri söz konusu iken elektronik belgeler için donanıma gereksinim duyulmaktadır. Belge yönetim sistemlerinde güvenlik son derece önemlidir. Kurumlarda oluşturulacak olan belge yönetim sistemlerinin politikaları kurumsal gereksinimler ve koşullar göz önünde tutularak belirlenmelidir. Bu politikalar uygulanırken sürekli olarak denetlenmeli ve güncel tutulmalıdır

DYS

DYS (Döküman Yönetim Sistemi), Belge vasfı kazanmamış tüm dökümanların depolanması, taşınması, değiştirilmesi, bir arada tutulmasını sağlayan elektronik ortam yönetim sistemidir. Ebys ile entegre çalışan yapımız ile tüm dökümanlarınızın sayısallaştırarak EBYS içerisine belge olarak eklenebilirliğini sağlar.

AYS

AYS (Arşiv Yönetim Sistemi), Kurumların geçmişe ait ve güncel olarak kullandıkları tüm belgelerin taranarak elektronik ortama taşınması, saklanması ve kolay ulaşabilirliğini sağlayan sistemdir. Ayrıca sağladığımız entegrasyon ile Ebys üzerinden gelen tüm belgelerin arşivlenmesine olanak sağlar.

CBS

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi), Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekana/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekansal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.

KBS

KBS (Kent Bilgi Sistemi), kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veritabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirilen bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.

Entegrasyon

KAYSİS (DETSİS)

Devlet Teşkilat Sistemi Entegrasyonu.

KEP

Eyp Paketi oluşturma ve Kurumsal e-posta servis entegrasyonu.

E-imza

Elektronik İmza Kütüphanesi ile tüm belgeleri imzalama.

KPS

Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu.